പരിശുദ്ധ അമ്മ -: സഹരക്ഷക

അമലോത്ഭവയായ പരിശുദ്ധഅമ്മ യേശുക്രിസ്തുവിനാലല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, മറിച്ച്, ജനനത്താല്‍തന്നെ രക്ഷിതയാണ്.

പരിശുദ്ധ അമ്മ -: സഹരക്ഷക

യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യനു കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളാണെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ (ലൂക്കാ 1/38). യേശുക്രിസ്തുവില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിരുന്നു (ലൂക്കാ 1/35). പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവമാതാവാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെതന്നെ അനുഗൃഹീതയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധഅമ്മ (ലൂക്കാ 1/42). പരിശുദ്ധ അമ്മ ആദത്തിന്‍റെ സന്തതിയല്ല, അതിനാല്‍ രക്ഷ ആവശ്യമില്ല (സുഭാ. 8/22-30). പരിശുദ്ധ അമ്മ മരണമില്ലാത്തവളാണ്, അതിനാല്‍ രക്ഷ ആവശ്യമില്ല (പ്രഭാ. 24/18, 24/9, ബാറൂ. 4/1). പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവപുത്രനാല്‍ ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവളാണ് (യോഹ. 10/35, ജ്ഞാനം 7/23-30). ഈ ഭൂമിയോ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂഴിത്തരിയോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവപിതാവില്‍നിന്നു ജനിച്ചവളും ദൈവപിതാവിന്‍റെ ശരീരരക്തങ്ങളില്‍ ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. ലോകസൃഷ്ടിയില്‍ ദൈവപിതാവിനോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നവളും ദൈവത്തിന്‍റെ സകല രക്ഷാകര പദ്ധതികളുടെയും കാര്യസ്ഥയുമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ (സുഭാ. 8/22-30). ജീവദായകനിയമവും ദൈവപിതാവിന്‍റെ ശരീരരക്തങ്ങളും ദൈവം റിസര്‍വ്വ് ചെയ്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലാണ് (ബാറൂ. 4/1-2). വചനത്തിന്‍റെ ആത്മാവായി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നിറങ്ങിവന്ന ദൈവപുത്രന്‍ ശരീം സ്വീകരിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയില്‍നിന്നാണ് (യോഹ. 1/14, റോമാ 3/25-26). അമ്മ അനശ്വരയാണ്, മരണമില്ലാത്തവളാണ്. ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം മുഴുവന്‍ നിറച്ചിരിക്കുന്നവളാണ് പരിശുദ്ധഅമ്മ (ജ്ഞാനം. 8/3-4). അമ്മയുടെ ആത്മാവ് സര്‍വ്വശക്തവും, സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, സകലതും ക്രമീകരിക്കുന്നതുമാണ് (ജ്ഞാനം. 7/23-30). അമലോത്ഭവയായ പരിശുദ്ധഅമ്മ യേശുക്രിസ്തുവിനാലല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, മറിച്ച്, ജനനത്താല്‍തന്നെ രക്ഷിതയാണ്.


Related Articles

View All

ദൈവത്തിന്‍റെ ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങളും സത്യമാണെന്നും അത് തനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പും ബോധ്യവുമാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ എന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് അവയില്‍ ഒരുവന്‍ പ്രത്യാശിക്കുക?

യേശുക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് വെറും ബൗദ്ധികതലത്തില്‍ അറിഞ്ഞാല്‍പ്പോരാ. ഇന്ന് ക്രിസ്താനികള്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ഈ അവസ്ഥയിലാണ്.

ദൈവവചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസം. എന്‍റെ നീതിമാന്‍ വിശ്വാസംമൂലം ജീവിക്കും എന്ന ദൈവികവാഗ്ദാനം ഈ വിശ്വാസമുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക.

Chat with us